*ההדמיות המוצגות הינן להמחשה בלבד”, ט.ל.ח 

כל המוצג באתר זה לרבות הדמיות, ריהוט ומיקומו, עיצוב (פנים וחוץ), ריצוף וחיפוי, אביזרים, פתחים, מידות (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, אפשרויות השימוש ו/או הפעילות במתחם הפרויקט וכל חלקי המבנים ו/או במקרקעין והתיאור המוצג ביחס אליהם וכיוב’- מופיעים לצורך המחשה בלבד ואין בהם כדי להוות מצג מטעמה של החברה ו/או כדי לחייב את החברה, לרבות באשר למיקומם ו/או לאופן בנייתם ו/או לתכנונם ו/או לאישורם ו/או לאפשרות השימוש בהם. האתר אינו מהווה הצעה ו/או מצג. אינה חלק מתנאי הסכם המכר וההתקשרות בין הצדדים ואין בה לחייב את החברה. הסכם המכר שייחתם בין הצדדים על נספחיו הם המחייבים את הצדדים באופן בלעדי בכל הנוגע לפרויקט ו/או לדירה. פרטי הריהוט ו/או אביזרים ו/או מכשירים הכלולים באתר זה נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת.